Lucy was late for school this morning because the alarm didn’t ……..as usual.

Choose the best answer for each of the following sentences Lucy was late for school this morning because the alarm didn’t ……..as usual. A. ring off B. get off C. go off D. take off  trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới Câu 1 Đáp án đúng: C To go off: […]

Goc hoc tap