Lý thuyết về Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông, Để đo diện tích người ta còn dùng những đơn vị : đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông….

Để đo diện tích người ta còn dùng những đơn vị : đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông.. Lý thuyết về Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông – Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

Để đo diện tích người ta còn dùng những đơn vị : đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông.

a) Đề-ca-mét vuông
Một đề-ca-mét vuông (1dam2)

* Đề-ca-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1dam.

Đề-ca-mét vuông viết tắt là dam2.

• Ta thấy hình vuông 1dam2 gồm 100 hình vuông 1m2.

1dam2 = 100m2

 b) Héc-tô-mét vuông

 

Héc-tô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1hm

Héc-tô-mét vuồn viết tắt là hm2

1hm2 = 100 dam2

Goc hoc tap