Ôn Chương 1 Hình học SBT Toán 7

Ôn Chương 1 Hình học SBT Toán 7


Câu 45 trang 113 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Vẽ hình theo trình tự sau:

– Vẽ ba điểm không thẳng hàng A, B, C.

– Vẽ đường thẳng ({d_1}) đi qua B và vuông góc với đường thẳng AC.

– Vẽ đường thẳng ({{rm{d}}_2}) đi qua B và song song với AC.

Vì sao ({d_1}) vuông góc với ({{rm{d}}_2})?

Giải

Hình vẽ:

Ôn Chương 1 Hình học SBT Toán 7

Vì ({{rm{d}}_1} bot AC) và AC // ({{rm{d}}_2}) nên ({{rm{d}}_1} bot {d_2}).

 


Câu 46 trang 113 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Hãy viết trình tự vẽ hình để có hình bên rồi đặt câu hỏi thích hợp:

Ôn Chương 1 Hình học SBT Toán 7

Giải

– Vẽ ∆ABC

– Vẽ đường thẳng ({d_1}) đi qua B và vuông góc với AB

– Vẽ đường thẳng ({d_2}) đi qua C và vuông góc với AB

– Gọi D là giao điểm của ({d_1}) và ({d_2})

Câu hỏi: Tại sao (widehat {BDC} = 90^circ ?)

 


Câu 47 trang 114 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Vẽ hình theo trình tự sau:

– Vẽ tam giác ABC

– Vẽ đường thẳng đi qua A vuông góc với BC tại H

– Vẽ đường thẳng đi qua H vuông góc với AC tại T

– Vẽ đường thẳng đi qua T song song với BC

Trong các hình a, b, c, d dưới đây thì những hình nào vẽ đúng đề bài trên. Hãy điền tên các điểm (theo đề bài) cho các hình vẽ đúng.

Ôn Chương 1 Hình học SBT Toán 7

Ôn Chương 1 Hình học SBT Toán 7

Giải

Hình a sai                  Hình b đúng

Hình c đúng               Hình d sai

Tên các điểm được thể hiện trong hình dưới:

Ôn Chương 1 Hình học SBT Toán 7

 


Câu 48 trang 114 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Hình dưới cho biết (widehat A = 140^circ ;widehat B = 70^circ ;widehat C = 150^circ )

Chứng minh rằng Ax // Cy

Ôn Chương 1 Hình học SBT Toán 7

Giải

Ôn Chương 1 Hình học SBT Toán 7

Kẻ tia Bz // Ax và Cy’ là tia đối của tia Cy

Ta có: (widehat {{B_2}} + widehat {xAB} = 180^circ ) (hai góc trong cùng phía)

Mà (widehat {xAB} = 140^circ (gt))

Suy ra: (widehat {{B_2}} = 180^circ  – widehat {xAB})

( Rightarrow ) (widehat {{B_2}} = 180^circ  – 140^circ  = 40^circ )

Mà (widehat {{B_1}} + widehat {{B_2}} = widehat {ABC})

( Rightarrow widehat {{B_1}} = widehat {ABC} – widehat {{B_2}})

= 70° – 40° = 30° (1)

(widehat {yCB} + widehat {BCy’} = 180^circ ) (2 góc kề bù)

( Rightarrow widehat {BCy’} = 180^circ  – widehat {yCB} = 180^circ  – 150^circ  = 30^circ (2))

Từ (1) và (2) suy ra: (widehat {{B_1}} = widehat {BCy’})

Suy ra: Cy’ // Bz (Vì có cặp góc ở vị trí so le trong bằng nhau)

Hay Cy // Bz mà Bz // Ax suy ra l ; Ax // Cy

 


Câu 49 trang 114 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Hình dưới cho biết (widehat A + widehat B + widehat C = 360^circ ). Chứng minh rằng Ax // Cy.

Ôn Chương 1 Hình học SBT Toán 7

Giải

Ôn Chương 1 Hình học SBT Toán 7

Kẻ Bz // Ax và Cy’ là tia đối của tia Cy.

Ta có: (widehat A + widehat B = 180^circ ) (hai góc trong cùng phía)  (1)

(widehat A + widehat B + widehat C = 360^circ ) (gt)

(widehat A + widehat {{B_2}} + widehat {{B_1}} + widehat C = 360^circ (2))

Từ (1) và (2) suy ra:

(widehat {{B_1}} + widehat C = 180^circ left( 3 right))

(widehat C + widehat {{C_1}} = 180^circ ) (2 góc kề bù)                                 (4)

Từ (3) và (4) suy ra: (widehat {{B_1}} = widehat {{C_1}})

Suy ra: Cy’ // Bz (vì có cặp góc so le trong bằng nhau)

Hay Cy // Bz mà Bz // Ax suy ra: Ax // Cy.

The post Ôn Chương 1 Hình học SBT Toán 7 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap