Sorry for being late. I was …….. in the traffic for more than an hour.”

Choose the best answer for each of the following sentences “Sorry for being late. I was …….. in the traffic for more than an hour.” A. carried on B. held up C. put off D. taken after trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới Câu 1 Đáp án đúng: B To […]

Goc hoc tap