Trắc nghiệm Bài 8 Đường tròn ngoại tiếp Đường tròn nội tiếp


 • Câu 1:

  Khẳng định nào sau đây là đúng:

  • A. Bất cứ đa giác nào cũng có đường tròn nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp.
  • B. Bán kính đường tròn nội tiếp của một hình vuông luôn lớn hơn bán kính đường tròn ngoại tiếp hình vuông đó.
  • C. Đa giác bất kì đều có tâm đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp trùng nhau.
  • D. Tam giác luôn luôn có đường tròn nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp.
 • Câu 2:

  Tam giác đều ABC có tâm (O), bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác là 12cm. Khi đó, chu vi tam giác là:

   

  • A. (12sqrt{3}(cm))
  • B. (24sqrt{3}(cm))
  • C. (36sqrt{3}(cm))
  • D. (48sqrt{3}(cm))
 • Câu 3:

  Cho hình vuông ABCD có tâm O. Gọi R,r là bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp hình vuông ABCD. Biết (R+r=3sqrt{2}(cm)). Tính chu vi đường tròn nội tiếp hình vuông ABCD.

   

  • A. ((12-6sqrt{2})pi (cm))
  • B. ((18-6sqrt{2}) pi (cm))
  • C. (8 (cm))
  • D. (12-6sqrt{2} (cm))
 • Câu 4:

  Phát biểu nào sau đây là sai:

  • A. Hình vuông luôn nội tiếp được đường tròn.
  • B. Tam giác luôn nội tiếp được đường tròn
  • C. Ngũ giác đều luôn có đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp
  • D. Trong hình vuông, đặt R,r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp hình vuông. Khi đó R=2r
 • Câu 5:

  Cho lục giác ABCDEF đều có bán kính đường tròn ngoại tiếp là (2sqrt{3} (cm)). Bán kính đường tròn nội tiếp lục giác này là:

  • A. (frac{3sqrt{2}}{2} (cm))
  • B. (4 (cm))
  • C. (3sqrt{2}(cm))
  • D. (3(cm))

Reader Interactions
Source link

Leave a Comment