Trắc nghiệm Cực trị của hàm số

Câu 1:

Hàm số y = f(x) liên tục trên (mathbb{R}) và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Cực trị của hàm số

A. Hàm số đã cho có đúng một cực trị.

B. Hàm số đã cho không có giá trị cực đại.

C. Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.

D. Hàm số đã cho không có giá trị cực tiểu.

Câu 2:

Gọi A và B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (fleft( x right) = {x^3} – 3x + 1.) Tính độ dài AB.

A. (AB = 2sqrt 5)

B. (AB = 4sqrt 2)

C. (AB = sqrt 2)

D. (AB = frac{sqrt 2}{2})

Câu 3:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số (y = – 2{x^4} + left( {m + 3} right){x^2} + 5) có duy nhất một điểm cực trị.

A. (m = 0)

B. (m le – 3)

C. (m <3)

D. (m >-3)

Câu 4:

Cho hàm số f(x) có đạo hàm là (f’left( x right) = {x^4}left( {x – 1} right){left( {2 – x} right)^3}{left( {x – 4} right)^2}). Hỏi hàm số (f(x)) có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 5:

Biết (Mleft( {0;5} right),Nleft( {2; – 11} right))  là các điểm cực trị của đồ thị hàm số (f(x)= a{x^3} + b{x^2} + cx + d). Tính giá trị của hàm số tại x=2.

A. f(2) = 1

B. f(2) = -3

C. f(2) = -7

D. f(2) = -11

 

================= Đáp án ==============

1. C
 Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số có hai điểm cực trị.

2. A

3. B

Hàm số có đúng một cực trị khi và chỉ khi phương trình (*) vô nghiệm hoặc có nghiệm kép bằng 0.

4. C (bậc chẳn no kép không đổi dấu)

5. D. (Do M,N là các điểm cực trị của đồ thị hàm số, nên thay tọa độ M,N vào y và y’)

The post Trắc nghiệm Cực trị của hàm số appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap