Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Câu 1:

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = {x^3} – 3{x^2} – 9x + 6) trên (left[ { – 4;4} right]).

A. (mathop {Min}limits_{left[ { – 4;4} right]} y = 21)

B. (mathop {Min}limits_{left[ { – 4;4} right]} y = – 14)

C. (mathop {Min}limits_{left[ { – 4;4} right]} y = 11)

D. (mathop {Min}limits_{left[ { – 4;4} right]} y = – 70)

Đáp án đúng: D

 

Câu 2:

Gọi M và m lần lượt là GTLN và GTNN của hàm số (y = xsqrt {1 – {x^2}}) trên tập xác định. Tính M-m.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án đúng: A

Câu 3:

Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số (fleft( x right) = sin x – sqrt 3 {mathop{rm cosx}nolimits}) trên khoảng (left( {0;pi } right).)

A. (M=2)

B. (M=sqrt3)

C. (M=1)

D. (M=-sqrt3)

Đáp án đúng: A

Câu 4:

Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số (y = log _2^2x – 4{log _2}x + 1) trên đoạn [1;8].

A. m=-2

B. m=1

C. m=-3

D. m=-5

Đáp án đúng: C

Câu 5:

Tìm giá trị của m để hàm số (y = – {x^3} – 3{x^2} + m)  có giá trị nhỏ nhất trên [-1;1] bằng 0?

A. m=0

B. m=6

C. m=4

D. m=2

Đáp án đúng: C

The post Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap