Trắc nghiệm Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Câu 1:

Cho hàm số (y = {x^2}(3 – x).) Mệnh đề nào sau đây là đúng?

 

A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ((-infty ;0))

B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ((2;+infty))

C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  ((-infty;3))

D. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ((0;2))

Đáp án đúng: D

 

Câu 2:

Cho hàm số (y = sqrt {{x^2} – 1} .) Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng ((0;+infty ))

B. Hàm số đồng biến trên  ((-infty ;+infty ))

C.  Hàm số đồng biến trên khoảng ((1 ;+infty ))

D.  Hàm số nghịch biến trên khoảng ((-infty ;0))

Đáp án đúng: C

Câu 3:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số (y = {x^3} – m{x^2} + 3x + 4) đồng biến trên (mathbb{R}).

A. (- 2 le m le 2)

B. (- 3 le m le 3)

C. (m ge 3)

D. (m le – 3)

Đáp án đúng: B

Ta có: $y′=3x^2−2mx+3$

Đồ thị hàm số đã cho đồng biến trên R thì y′(x)≥0,∀x∈R

Điều này xảy ra khi: Δ′≤0,∀x∈R⇔$m^2−9≤0$,∀x∈R⇔−3≤m≤3.

Câu 4:

Tìm tập hợp các giá trị của tham số thực m để hàm số (y = sqrt {{x^2} + 1} – mx – 1) đồng biến trên khoảng (left( { – infty ; + infty } right).)

A. (left( { – infty ;1} right))

B. (left[ {1; + infty } right))

C. (left[ { – 1;1} right])

D. (left( { – infty ; – 1} right])

Đáp án đúng: D

Câu 5:

Tìm tập hợp tất cả giá trị thực của tham số m sao cho hàm số (y = frac{{left( {m + 1} right)x + 2m + 2}}{{x + m}}) nghịch biến trên khoảng (left( { – 1; + infty } right)).

A. (m in ( – infty ;1) cup (2; + infty ))

B. (m in left[ {1; + infty } right))

C. (m in left( { – 1;2} right))

D. (m in left[ {1;2} right))

Đáp án đúng: D

Câu 6:

Cho hàm số (y = {x^3} – 2{{rm{x}}^2} + x + 1). Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (left( {frac{1}{3};1} right))

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (left( { – infty ;frac{1}{3}} right))

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (left( {1; + infty } right))

D. Hàm số đồng biến trên khoảng (left( {frac{1}{3};1} right))

Đáp án đúng: A

Câu 7:

Hàm số (y = 2{{rm{x}}^3} + 3{{rm{x}}^2} + 1) nghịch biến trên khoảng (hoặc các khoảng) nào sau đây:

A. (left( { – infty ;0} right) cup left( {1; + infty } right))

B. (-1;0)

C. (0;1)

D. (left( { – infty ; – 1} right) cup left( {0; + infty } right))

Đáp án đúng: B

Câu 8:

Cho hàm số (frac{1}{3}{x^3} – frac{1}{2}{x^2} – 12{rm{x}} – 1). Mệnh đề nào đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (left( {4; + infty } right))

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (left( { – 3; + infty } right))

C. Hàm số đồng biến trên khoảng (left( { – infty ;4} right))

D. Hàm số đồng biến trên khoảng (-3;4)

Đáp án đúng: A

Câu 9:

Hàm số (y = frac{{{x^3}}}{3} – {x^2} + x) đồng biến trên khoảng nào?

A. R

B. (left( { – infty ;1} right))

C. (left( {1; + infty } right))

D. (Rbackslash left{ 1 right})

Đáp án đúng: A

Câu 10:

Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên khoảng (left( { – infty ; + infty } right)?)

A. (y = tan x)

B. (y = – frac{1}{3}{x^3} – 5x)

C. (y = – {x^4} + 2{x^2})

D. (y = frac{{2x – 1}}{{x – 3}})

Đáp án đúng: B

Câu 11:

Cho hàm số (y = {x^3} – frac{5}{2}{x^2} + 2x + 3.) Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. . Hàm số đồng biến trên khoảng (left( { – infty ;0} right))

B. Hàm số đồng biến trên khoảng (left( {frac{1}{2}; + infty } right))

C. Hàm số đồng biến trên khoảng (-1;1)

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (left( {frac{2}{3};2} right))

Đáp án đúng: A

 

The post Trắc nghiệm Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap