(VBT Toán 5) – Bài 1. Ôn tập khái niệm về phân số

Câu 1, 2, 3, 4 trang 3 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 . Viết vào ô trống (theo mẫu)

ĐỀ BÀI

1. Viết vào ô trống (theo mẫu)

Viết

Đọc

Tử số

Mẫu số

({{75} over {100}})

Bảy mươi lăm phần trăm

75

100

({4 over {11}})

 

 

 

({{63} over {25}})

 

 

 

({{80} over {100}})

 

 

 

({{95} over {100}})

 

 

 

 

2. Viết thương dưới dạng phân số (theo mẫu)

 (3:7 = {3 over 7});                           

4 : 9 = ………….;                        

23 : 6 = ……………..

25 : 100 = ………….                   

100 : 33 = ………..                     

10 : 31 = ……………

3. Viết số tự nhiên dưới dạng phân số (theo mẫu)

(19 = {{19} over 1})

25 = ………….;              

120 = …………….;                 

300 = ……………

4. Viết số thích hợp vào ô trống

a) (1 = {2 over })

b) (0 = { over 9})

Đáp án

1. Viết vào ô trống (theo mẫu)

Viết

Đọc

Tử số

Mẫu số

     ({{75} over {100}}) 

Bảy mươi lăm phần trăm

75

100

       ({4 over {11}})

Bốn phần mười một

4

11

       ({{63} over {25}})

Sáu mươi ba phần hai lăm

63

25

      ({{80} over {100}})

Tám mươi phần trăm

80

100

      ({{95} over {100}})

Chín mươi lăm phần trăm

95

100

 

2. Viết thương dưới dạng phân số (theo mẫu)

(eqalign{
& 3:7 = {3 over 7},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4:9 = {4 over 9}cr &23:6 = {{23} over 6},,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,, 25:100 = {{25} over {100}}cr &100:33 = {{100} over {33}},,,,,,,,,,,,,,10:31 = {{10} over {31}} cr} )

3. Viết số tự nhiên dưới dạng phân số (theo mẫu)

(19 = {{19} over 1},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,25 = {{25} over 1})

(120 = {{120} over 1},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,300 = {{300} over 1})

4. Viết số thích hợp vào ô trống

a) (1 = {2 over 2})

b) (0 = {0 over 9})                                                                             

The post (VBT Toán 5) – Bài 1. Ôn tập khái niệm về phân số appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap