(VBT Toán 5) – Bài 2. Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

Câu 1, 2, 3 trang 4 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 1. Rút gọn các phân số sau:

Đề bài

1. Rút gọn các phân số

(eqalign{
& {{18} over {30}} = …….,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{36} over {27}} = ……. cr
& {{64} over {80}} = …….,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{45} over {35}} = ……… cr} )

2. Quy đồng mẫu số hai phân số

a) 

(left{ matrix{
{4 over 5} hfill cr
{7 over 9} hfill cr} right.;MSC = ……..;{4 over 5} = …….;{7 over 9} = ………)

b) ({5 over 6}) và ({{17} over {18}})

c) ({3 over 8}) và ({7 over {12}})

Lưu ý: MSC là viết tắt của “Mẫu số chung”

3. a) Nối với phân số bằng ({2 over 5}) (theo mẫu)

                                                                                                               

b)

Nối với phân số bằng ({{12} over {18}}) (theo mẫu)

Đáp án

1. Rút gọn các phân số

(eqalign{
& {{18} over {30}} = {3 over 5},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{36} over {27}} = {4 over 3} cr
& {{64} over {80}} = {4 over 5},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{45} over {35}} = {9 over 7} cr} )

2. Quy đồng mẫu số hai phân số

a) ({4 over 5};{7 over 9})

MSC: 45;

({4 over 5} = {{4 times 9} over {5 times 9}} = {{36} over {45}};{7 over 9} = {{7 times 5} over {9 times 5}} = {{35} over {45}})

b) ({5 over 6}) và ({{17} over {18}})

MSC: 18;

({5 over 6} = {{5 times 3} over {6 times 3}} = {{15} over {18}};{{17} over {18}})           

c) ({3 over 8}) và ({7 over {12}})

MSC: 24;

({3 over 8} = {{3 times 3} over {8 times 3}} = {9 over {24}};{7 over {12}} = {{7 times 2} over {12 times 2}} = {{14} over {24}})

3.

a) Nối với phân số bằng ({2 over 5}) 

 

b) Nối với phân số bằng ({{12} over {18}}) (theo mẫu)                                                                        

 

 

The post (VBT Toán 5) – Bài 2. Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap