(VBT Toán 5) – Bài 4. Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)

Câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Điền: >; <; =

Đề bài

1. a) >; <; =

({4 over 7})………..1                                                ({3 over 3})…………1

({7 over 4})………..1                                                ({8 over 5})…………1

b) Viết “bé hơn”; “lớn hơn”; “bằng” vào chỗ chấm thích hợp

– Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó …………1

– Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số đó ……………1

– Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó …………1

2. a) >; < ?

(eqalign{
& {2 over 9}……{2 over 7},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{4 over {15}}…..{4 over {19}} cr
& {{15} over 8}…..{{15} over {11}},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{22} over 9}…..{{22} over 5} cr} )

b) Viết “bé hơn”; “lớn hơn”  vào chỗ chấm thích hợp

Trong hai phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn (lớn hơn) thì phân số đó…………..(…………….) phân số kia.

3. >; < ?

(eqalign{
& {3 over 5}………..{4 over 7} cr
& {9 over {11}}……….{9 over {13}} cr
& {2 over 3}……….. {3 over 2} cr} )

4. Vân có một số bông hoa. Vân tặng Mai ({1 over 4}) số bông hoa, tặng Hòa ({2 over 7}) số bông hoa đó. Hỏi ai được Vân tặng nhiều hoa hơn?

Đáp án

1. a) >; <; =

(eqalign{
& {4 over 7} < 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{3 over 3} = 1 cr
& {7 over 4} > 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{8 over 5} > 1 cr} )

b)

Viết “bé hơn”; “lớn hơn”; “bằng” vào chỗ chấm thích hợp

_ Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn 1

_ Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1

_ Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1

2. a) >; < ?

(eqalign{
& {2 over 9} < {2 over 7},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{4 over {15}} > {4 over {19}} cr
& {{15} over 8} > {{15} over {11}},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{22} over 9} < {{22} over 5} cr} )

b) Viết “bé hơn”; “lớn hơn”  vào chỗ chấm thích hợp

Trong hai phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn (lớn hơn) thì phân số đó lớn hơn (bé hơn) phân số kia.

3.    >; < ?

(eqalign{
& {3 over 5} > {4 over 7} cr
& {9 over {11}} > {9 over {13}} cr
& {2 over 3} < {3 over 2} cr} )

4.

Bài giải

MSC: 28. Quy đồng phân số ({1 over 4}) và ({2 over 7})

({1 over 4} = {{1 times 7} over {4 times 7}};{2 over 7} = {{2 times 4} over {7 times 4}} = {8 over {28}})

Vì ({7 over {28}} < {8 over {28}}) nên ({1 over 4} < {2 over 7})

Vậy Hòa được Vân tặng hoa nhiều hơn Mai

The post (VBT Toán 5) – Bài 4. Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap

Bài viết liên quan:

  1. Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có các phương trình là x1 = 4cos(10t + π/4) cm; x2 = 3cos(10t + 3π/4) cm. Gia tốc cực đại của vật trong quá trình dao động là
  2. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha, có biên độ lần lượt là ({A_1}) và ({A_2}) . Biên độ dao động của vật bằng
  3. Chỉ ra câu sai . Khi tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số nhưng ngược pha nhau thì:
  4. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, nhưng vuông pha nhau, có biên độ tương ứng là  A1 và  A2. Biết dao động tổng hợp có phương trình  (x = 16cos omega t) (cm) và lệch pha so với dao động thứ nhất một góc ({alpha _1}) . Thay đổi biên độ của hai dao động, trong đó biên độ của dao động thứ hai tăng lên  (sqrt {15} )  lần (nhưng vẫn giữ nguyên pha của hai dao động thành phần) khi đó dao động tổng hợp có biên độ không đổi nhưng lệch pha so với dao động thứ nhất một góc  ({alpha _2}) , với  ({alpha _1} + {alpha _2} = frac{pi }{2}) . Giá trị ban đầu của biên độ A2 là 
  5. Hai chất điểm M, N dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của M và N đều nằm trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với trục Ox. Trong quá trình dao động, hình chiếu của M và N trên Ox cách xa nhau nhất là  (sqrt 2 )cm. Biên độ dao động tổng hợp của M và N là 2 cm. Gọi AM, AN lần lượt là biên độ của M và N. Giá trị lớn nhất của (AM + AN) gần với giá trị nào nhất sau đây?