(VBT Toán 5) – Bài 4. Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)

Câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Điền: >; <; =

Đề bài

1. a) >; <; =

({4 over 7})………..1                                                ({3 over 3})…………1

({7 over 4})………..1                                                ({8 over 5})…………1

b) Viết “bé hơn”; “lớn hơn”; “bằng” vào chỗ chấm thích hợp

– Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó …………1

– Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số đó ……………1

– Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó …………1

2. a) >; < ?

(eqalign{
& {2 over 9}……{2 over 7},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{4 over {15}}…..{4 over {19}} cr
& {{15} over 8}…..{{15} over {11}},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{22} over 9}…..{{22} over 5} cr} )

b) Viết “bé hơn”; “lớn hơn”  vào chỗ chấm thích hợp

Trong hai phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn (lớn hơn) thì phân số đó…………..(…………….) phân số kia.

3. >; < ?

(eqalign{
& {3 over 5}………..{4 over 7} cr
& {9 over {11}}……….{9 over {13}} cr
& {2 over 3}……….. {3 over 2} cr} )

4. Vân có một số bông hoa. Vân tặng Mai ({1 over 4}) số bông hoa, tặng Hòa ({2 over 7}) số bông hoa đó. Hỏi ai được Vân tặng nhiều hoa hơn?

Đáp án

1. a) >; <; =

(eqalign{
& {4 over 7} < 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{3 over 3} = 1 cr
& {7 over 4} > 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{8 over 5} > 1 cr} )

b)

Viết “bé hơn”; “lớn hơn”; “bằng” vào chỗ chấm thích hợp

_ Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn 1

_ Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1

_ Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1

2. a) >; < ?

(eqalign{
& {2 over 9} < {2 over 7},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{4 over {15}} > {4 over {19}} cr
& {{15} over 8} > {{15} over {11}},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{22} over 9} < {{22} over 5} cr} )

b) Viết “bé hơn”; “lớn hơn”  vào chỗ chấm thích hợp

Trong hai phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn (lớn hơn) thì phân số đó lớn hơn (bé hơn) phân số kia.

3.    >; < ?

(eqalign{
& {3 over 5} > {4 over 7} cr
& {9 over {11}} > {9 over {13}} cr
& {2 over 3} < {3 over 2} cr} )

4.

Bài giải

MSC: 28. Quy đồng phân số ({1 over 4}) và ({2 over 7})

({1 over 4} = {{1 times 7} over {4 times 7}};{2 over 7} = {{2 times 4} over {7 times 4}} = {8 over {28}})

Vì ({7 over {28}} < {8 over {28}}) nên ({1 over 4} < {2 over 7})

Vậy Hòa được Vân tặng hoa nhiều hơn Mai

The post (VBT Toán 5) – Bài 4. Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap