Bài 6 trang 15 SGK Hình học 12 Nâng cao, Gọi Đ là phép đối xứng qua mặt phẳng (P) và a là một đường thắng nào đó. Giả sử Đ biến đường…

Gọi Đ là phép đối xứng qua mặt phẳng (P) và a là một đường thắng nào đó. Giả sử Đ biến đường thẳng a thành đường thẳng a’. Trong trường hợp nào thì :a) a trùng với a’ ;b) a song song với a’;c) a cắt a’;d) a và a’ chéo nhau ?. Bài … Đọc thêm…

Bài 20 trang 82 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, Tìm số thực, thỏa mãn từng điều kiện sau:…

Tìm số thực, thỏa mãn từng điều kiện sau. Bài 20 trang 82 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao – Bài 2. Lũy thừa với số mũ thực Bài 20. Tìm số thực (alpha ), thỏa mãn từng điều kiện sau: a) ({1 over 2}left( {{a^alpha } + {a^{ – alpha }}} … Đọc thêm…

Bài 23 trang 89 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:…

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau. Bài 23 trang 89 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao – Bài 3. Lôgarit Bài 23. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: a) Cơ số của lôgarit là một số thực bất kì; b) Cơ số của lôgarit phải là … Đọc thêm…

Giải bài tập toán lớp 12

Giải bài tập SGK Giải tích 12 cơ bản, Hình học 12 cơ bản trong chương trình học Toán lớp 12 hiện hành. GIẢI TÍCH Lớp 12 Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số Bài 2. Cực … Đọc thêm…

Bài 3 trang 10 sách sgk giải tích 12: Bài 1. Sự đồng biến nghịch biến của hàm số…

Bài 3 trang 10 sách sgk giải tích 12: Bài 1. Sự đồng biến nghịch biến của hàm số. Chứng minh rằng Bài 3. Chứng minh rằng hàm số (y={{1 – {x^2}} over {{{({x^2} + 1)}^2}}}) đồng biến trên khoảng ((-1 ; 1)) và nghịch biến trên các khoảng (( – infty ; – 1)) và ((1 … Đọc thêm…