Soạn văn bài: Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng – Mãn Giác Thiền Sư)

Soạn văn bài: Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng – Mãn Giác Thiền Sư) Soạn văn bài: Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng – Mãn Giác Thiền Sư) Hướng dẫn đọc thêm Câu 1:    Bốn câu thơ đầu nói lên quy luật hoá sinh của tự nhiên, của con … Đọc thêm…

Soạn văn bài: Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng – Lí Bạch)

Soạn văn bài: Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng – Lí Bạch) Soạn văn bài: Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng – Lí Bạch) I. … Đọc thêm…