Giải SBT Giải Tích 12 ( nâng cao). Bài 3: Dạng lượng giác của số phức. Ứng dụng

Bài 4.25 Cho hai số phức khác 0 là (z = rleft( {{rm{cos}}varphi  + isin varphi } right)) và (z’ = r’left( {{rm{cos}}varphi ‘ + isin varphi ‘} right),left( {r,r’,varphi ,varphi ‘ in R} right)) Tìm điều kiện cần và đủ về (r,r’,varphi ,varphi ‘) để (z = z’) Giải (z = z’) khi và chỉ khi hoặc (r’ = r,varphi … Đọc thêm…

Ví dụ Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Dạng 1: Tìm GTLN và GTNN của hàm số trên miền D Ví dụ :  Tìm GTLN-GTNN của các hàm số sau: a) Hàm số (y=x^3-3x^2-9x+5). b) Hàm số (y=frac{x^2+2x+3}{x-1},xin(1;3].) c. $y = frac{{x + sqrt {1 + 9{x^2}} }}{{8{x^2} + 1}}$ trên khoảng $left( {0; + infty } right).$ Lời giải: a) Hàm số (y=x^3-3x^2-9x+5). TXĐ: (D=mathbb{R}.) (y’=3x^2-6x-9.) (y’ = … Đọc thêm…

Lý thuyết Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

1. Định nghĩa Cho hàm số (y=f(x)) xác định trên tập D. M được gọi là GTLN của (f(x)) trên D nếu: (left{begin{matrix} f(x)leq M, forall xin D\ exists x_0, f(x_0)=M end{matrix}right.). m được gọi là GTNN của (f(x)) trên D nếu:  (left{begin{matrix} mleq f(x), forall xin D\ exists x_0in D, f(x_0)=m end{matrix}right.). 2. Các phương pháp tìm giá … Đọc thêm…