Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Chiều trên sông Hương

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Chiều trên sông Hương

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Chiều trên sông Hương

Câu 1 (trang 96 sgk Tiếng Việt 3):

– Bài chính tả có mấy câu ?

– Những chữ nào trong bài phải viết hoa ? Vì sao ?

Trả lời:

– Bài chính tả có ba câu.

– Chữ Chiều ở I đầu đề phải viết hoa. Các chữ Cuối, Phía, Đâu phải viết hoa vì chúng đứng ở đầu câu. Chữ Hương, cồn Hến, Huế (và cả tên tác giả – nếu có viết) đều phải viết hoa vì đó là những tên riêng.

Câu 2 (trang 96 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống oc hay ooc ?

Trả lời:

Con sóc, mặc quần soóc, cần cẩu móc hàng, kéo xe Tơ-moóc.

Câu 3 (trang 96 sgk Tiếng Việt 3): Viết lời giải các câu đố sau :

Trả lời:

a) Đó là các chữ : trâu – trầu – trấu

b) Đó là hạt cát