Đề kiểm tra 15 phút môn Anh lớp 7 – THCS Lê Lợi

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 của trường THCS Lê Lợi đã được Dethikiemtra.com cập nhật chi tiết dưới đây.  I. Complete the sentences with the correct form or tense of the verbs in brackets (3ms) 1. He would like (listen)…………………………………. to music. 2. My father (be)………..……… in the living room … Đọc thêm…

Đề kiểm tra 15 phút môn Anh lớp 7 – THCS Lê Lợi

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 của trường THCS Lê Lợi đã được Dethikiemtra.com cập nhật chi tiết dưới đây.  I. Complete the sentences with the correct form or tense of the verbs in brackets (3ms) 1. He would like (listen)…………………………………. to music. 2. My father (be)………..……… in the living room … Đọc thêm…