Tuyển chọn 2 đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Anh có đáp án năm 2016

Trong bài viết sau, Dethikiemtra.com giới thiệu 02 Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2015 – 2016 có kèm đáp án chi tiết.  ĐỀ THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2015 – 2016 MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 6 Thời gian làm bài: 45 phút Đề 1I. Chọn phương án đúng. 1. My father sometimes …………… beer. A. drink     B.   drinks          C.   will drink … Đọc thêm…

[2015 -2016]Khảo sát chất lượng cuối năm Tiếng Anh khối 7 Bình Giang

Dethikiemtra.com xin giới thiệu đến các em: Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7 phòng GD&ĐT Bình Giang năm 2015. I. Listen and choose the best option marked A, B, C or D to complete each sentence.(2.5 pts) 1.  There are about ___________- students in the school.A. 600    B. 700         C. … Đọc thêm…

Đề thi môn Anh lớp 7 học kì 2 trường THCS Phan Bội Châu năm 2017

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Anh – THCS Phan Bội Châu I. Match the sentences in column A with the ones in column B.(Em hãy nối các câu ở cột A với các câu ở cột B) (1 pt) A B 1.         Let’s play football. a. 1. 65 meters. 2.         How heavy … Đọc thêm…

Đề kiểm tra cuối năm học môn Anh lớp 7 theo chương trình cơ bản

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Tiếng Anh năm học 2016 – 2017 có đáp án.  I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. 1. A. cap    B.paddy    C.woman      D.crab 2. A. famous    B.nervous    C.loud          D.serious 3. … Đọc thêm…

Trường THCS Kha Phong: Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 lớp 7 môn Anh

PHÒNG GD-ĐT KIM BẢNG TRƯỜNG THCS KHA PHONG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: TIẾNG ANH 7 (Thời gian làm bài 45 phút ) I. Find the word with the different underlined sound. 1. A. washed     B.needed            C.danced         D.matched 2. A. … Đọc thêm…

Đề học kì 2 Vĩnh Tường môn Anh lớp 7 năm 2017

Tham khảo Đề thi học kì 2 môn Anh lớp 7 của phòng GD&ĐT Vĩnh Tường 2017. File nghe: https://dethikiemtra.com/wp-content/uploads/2017/05/Anh-7.mp3 A. LISTENING: Listen the conversation and choose the best answer A or B. 1. How is Nam’s television? A. It’s too old.    B.It’s not working. 2. Does Trang have a television? A. Yes. She has … Đọc thêm…

Thành Phố Nam Định: Kiểm tra môn Anh lớp 7 học kì II

Giới thiệu tới các em đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Anh của trường THCS Trần Đăng Ninh – Nam Định năm 2016 – 2017. MÔN: TIẾNG ANH LỚP 7 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) I. Choose the word whose underline part is pronounced differently … Đọc thêm…