Bạn đã thử làm đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Anh này?

[Phòng GD&ĐT Bình Giang] Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2015 có đáp án. I. Listen to the weather forecast and choose the best option marked A, B, C or D  to complete each sentence. (2.5 pts)1. In the North of the country, it’s very ___________. A. windy and cold     … Đọc thêm…

Phòng GD&ĐT Hoài Nhơn – Thi học kì 2 môn Anh lớp 8 năm 2016

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀI NHƠN ĐỀ THI HỌC KÌ 2  –  NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn thi: Tiếng Anh lớp  8 Thời gian làm bài 45 phút I. Choose the correct option to complete the following sentences: (2,0pts) 1 ………….. you ………… your classroom yet ? A. Do / tidy   … Đọc thêm…

Trường THCS Minh Đức thi học kì 2 môn Anh lớp 8: Listen – Unit 13 – Track  39

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Anh – THCS Minh Đức. London is Britain’s biggest city. It is the city of historic buildings and churches, and it has many beautiful parks. I. LISTENING : Listen to the tape and write True or False : (1pt)  Listen – Unit 13 – Track  39 1. Mr. … Đọc thêm…

Bộ 3 đề thi cho các bạn lớp 8 dành ôn tập học kì 2 lớp 8 môn Anh mới nhất

Bộ 3 đề thi học kì 2 lớp 8 môn Anh khá hay mời các em tham khảo. I. Pronunciation: Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others. 1. A. twiceB.flight        C.piec        D.mind 2. A. aboutB.aroundC.sound        D.young 3. A. coverB.oven   … Đọc thêm…