Giải bài tập Tiếng Anh 10 Unit 12: Music

Giải bài tập Tiếng Anh 10 Unit 12: Music Giải bài tập Tiếng Anh 10 Unit 12: Music A. Reading (Trang 124-125-126 SGK Tiếng Anh 10) Before you read (Trước khi bạn đọc) Work in pairs. Discuss and match each of the descriptions to a type of music. (Làm việc theo cặp. Thảo luận và … Đọc thêm…